یک درخت بکاریم

سروده‌ای زیبا در رسای حمایت از کودکان مظلوم غزه از طریق کاشت درخت زیتون

یه درخت بکاریم، از منم شروع کنیم
یه درخت زیتون؛ نماد بچه‌های فلسطین؛
واسه صلح، واسه ایران یه درخت بکاریم توی خاک پاک میهن برای فردا بچه‌های سرزمینم،
نماد فرشته‌های شهید توی غره برای اتحاد بین مردم عزیزم
یه درخت بکاریم از جنس عشق،‌ مقدس شبیه پرچمش،
برای عقیدمون برای باورا از دریای شمالش تا به قشم
ایران من، ای بهترین در جهان،
ایران من، خانه‌ی امن صاحب الزمان
ایران من، ای بهترین در جهان،
ایران من،‌ خانه‌‌ی امن صاحب الزمان ...
ایران من، ای بهترین در جهان،
ایران من،‌ خانه‌‌ی امن صاحب الزمان
ای به پای خاک تو،‌ روح و تن فدا ای که ضامنت شده حضرت رضا {ع}
سینه‌ام سپر،‌ جان من به کف ایران من،
ایران من قسم به پرچمش،‌ قسم به رنگ سبزش؛
به ذات سپید و سرگذشت سرخ رنگش قسم به ایران به بچه‌های جنگش،‌
به دست جوانان وطن میسازیمش
ایران من، ای بهترین در جهان،
ایران من،‌ خانه امن صاحب الزمان

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.