خشکی ذخایر زعفران ایران

فایننشال تایمز در گزارشی به بررسی تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر صنعت زعفران ایران پرداخته و پیش‌بینی کرده است که کل تولید امسال زعفران، از ۴۰۰ تن به حدود ۱۷۰ تن کاهش یابد.

تغییرات آب و هوایی شدید، تولید زعفران در بزرگ‌ترین منبع تامین‌کننده آن یعنی تربت جام را به نصف کاهش داده است.

به گفته تولیدکنندگان، کمبود آب تاثیر شگرفی بر صنعت تولید زعفران گذاشته که منجر به کاهش قابل‌‌توجه بازدهی شده است و قیمت گران‌‌ترین ادویه جهان را به بالاترین حد خود رسانده است.

مدیر بورس زعفران تربت جام نیز می‌گوید یخبندان زمستان و به دنبال آن خشکی بهار و تابستان که دمای هوا به ۵۰درجه سانتیگراد رسید، تاثیر مخربی بر منطقه شمال شرق ایران بر جای گذاشته است و همه ۲۰۰۰ چاه سطحی محلی به طور کامل خشک شدند.

کشاورزان منطقه خراسان که شامل تربت جام هم می‌شوند، می‌گویند که عملکرد امسال کمتر از نصف سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.