نتایج کلیدی مذاکرات آب‌‏‌و‌‏‌هوایی کاپ ۲۸ مشخص شد.

 نشست آب‌‏‌و‌‏‌هوای سازمان ملل، کاپ۲۸، در امارات متحده عربی در حالی به پایان رسید که بسیاری از انتظارات را برآورده نکرد. این در حالی است که این نشست اولین کاپی بود که رسما تایید کرد سوخت‌‏‌های فسیلی علت اصلی تغییرات آب‌‏‌و‌‏‌هوایی هستند.

راه‌‏‌های دور‌‏‌ زدن توافقات زیست‌محیطی‌ باز است؟
 بیش از ۱۰۰کشور توافق کردند که ظرفیت انرژی‌‏‌های تجدیدپذیر را سه‌برابر و تا سال ۲۰۳۰ نرخ جهانی بهره‌‏‌وری انرژی را دوبرابر کنند، اما راه‌‏‌های دور‌‏‌زدن توافقات باز است.

 از لحاظ تئوری، این توافق‌نامه پایان دوران سوخت‌‌‌های فسیلی را اعلام کرد، اما یک راه گریز عمدی برای کشورها ایجاد کرد تا با استفاده از جذب و ذخیره‌‌‌سازی کربن، استفاده از سوخت‌‌‌های فسیلی را کاهش دهند. این امر ادامه سوزاندن نفت و گاز را توجیه می‌کند.

 کارشناسان معتقدند جهان به اهداف اقلیمی خود نخواهد رسید؛ مگر اینکه دولت‌‌‌ها از صنعت نفت و گاز بخواهند به تولید و به استفاده از سوخت‌‌‌هایی که تولید می‌کنند رسیدگی کند.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.