اولین مرکز مطالعات مخاطرات هوا و اقلیم کشور در قم افتتاح شد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: با تدبیر سازمان هواشناسی کشور و همکاری استانداری، نخستین مرکز مطالعات مخاطرات هوا و اقلیم کشور در قم افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، سحر تاج بخش مسلمان در حاشیه مراسم افتتاحیه این مرکز گفت: مرکز مطالعات مخاطرات هوا و اقلیم زیر نظر پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو فعالیت خود را دنبال می‌کند.

وی افزود: این نخستین مرکز تخصصی مطالعات مخاطرات هوا و اقلیم کشور است که مهمترین ماموریت آن مطالعه و پژوهش درباره اقلیم و مخاطرات جوی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: گرمایش زمین و گسترش مخاطرات جوی و اقلیمی ضرورت شناخت مخاطرات مربوط به هوا و اقلیم را دوچندان کرده است.

تاج بخش مسلمان گفت: سازمان هواشناسی کشور به عنوان متولی پایش و پیش‌بینی جو و مرجع ملی تغییر اقلیم همواره تلاش کرده است تا در شرایط مختلف خدمات خود را توسعه دهد.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.