تابستان ۱۴۰۳ مشکل جدی آب داریم

کم آبی در ایران ناشی از بارش ناکافی می‌باشد، که یکی از چالش‌های مهم زیرساختی کشور است. کاهش بارش در سال‌های اخیر تأثیر مستقیمی بر سطح آب مخازن و رودخانه‌ها داشته و منجر به کاهش ذخیره آب در سد‌ها و منابع آب زیرزمینی شده است. این پدیده به تبع آن دسترسی به آب برای کشاورزی، صنعت، و مصرف عمومی را تحت فشار قرار داده و نیاز به استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت دقیق آن را افزایش داده است. راهکارهایی نظیر افزایش کارآیی آب، استفاده از فناوری‌های مدرن در کشاورزی، و اجرای برنامه‌های مدیریت هوشمندانه آب می‌تواند به کنترل و مدیریت بهتر این چالش کمک کند.

 رئیس سازمان هواشناسی:

الگوهای جوی شرایط پایدار را تا اوایل دی ماه نشان می‌دهند، به‌طور معمول در این بازه‌های زمانی مشکلات آلودگی‌هوا در شهرهایی مثل تهران وجود دارد و امسال هم این وضعیت برقرار است.

در مهر امسال بارندگی بیشتر از نرمال بود اما در ماه‌های آبان و آذر بارش‌ها کمتر از نرمال بود، دمای هوا هم خیلی افزایش یافت که این موضوع تبخیر و تعرق ذخیره آبی را هم افزایش می‌دهد.

اگر این وضعیت ادامه یابد و در زمستان هم ذخایر برف کافی نداشته باشیم قطعاً در تابستان سال آینده با مشکل جدی آب مواجه خواهیم شد./اقتصادنیوز

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.