تصمیم بزرگ کاپ ۲۸

اجلاس تغییرات آب و هوایی (کاپ ۲۸ ) در حالی پس از دو هفته نشست های کاری فشرده در دوبی به کار خود پایان داد که برای اولین بار ضرورت گذار از سوخت‌های فسیلی به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید.

اجلاس تغییرات آب و هوایی (کاپ ۲۸ ) در حالی پس از دو هفته نشست های کاری فشرده در دوبی به کار خود پایان داد که برای اولین بار ضرورت گذار از سوخت‌های فسیلی به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید. از توافق امروز به عنوان گشایشی در تعهد به کاهش سوخت‌های فسیلی (ذغال‌سنگ، نفت و گاز) استقبال شده و برای اولین بار متن توافق محکم‌تر شده است.
🔺روزهای گذشته نیز تشکیل صندوق ضرر و زیان برای کمک به کشورهای فقیر و ضعیف و قول های شرکت های نفتی برای سه برابر کردن انرژی های تجدیدپذیر و انتشار کمتر گاز متان مورد توافق کشورهای شرکت کننده در اجلاس قرار گرفت.
🔺از این حیث می توان اجلاس تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ ۲۸ در امارات را بعنوان یکی از موفق ترین اجلاس های آب و هوایی طی سال های گذشته دانست. نزدیک به ۱۹۰ کشور در این اجلاس مشارکت داشتند. جمهوری آذربایجان بعنوان میزبان سال آینده کاپ ۲۹ تعیین شد.


🔺با این حال نگرانی اصلی دانشمندان همچنان پابرجاست که این گام ها ممکن است آنقدر کافی نباشد تا جهان از آستانه خطرناک افزایش دما به ۱/۵ درجه و آستانه فاجعه‌بار ۲ درجه افزایش جلوگیری کند. بخصوص که هیچ الزامی برای کشورهای توسعه‌یافته‌تر برای حمایت مالی بیشتر از کشورهای کمتر توسعه یافته وجود ندارد.
🔺همچنین الزامی برای تولیدکنندگان نفت و گاز و از آن مهمتر مصرف کنندگان اصلی از جمله چین، آمریکا، هند، کره جنوبی و ... برای تولید و مصرف کمتر پیش بینی نشده است.
🔺تحلیلگران معتقدند که فاصله و شکاف بزرگی میان دغدغه های فعالان محیط زیست، سبزها، اقلیمی ها، فمنیست ها با دغدغه های کشورهای ضعیف و فقیر بخصوص در خاورمیانه وجود دارد که تلاش ها برای رسیدن به یک دستور کار مشترک جهانی را بیشتر به خیال شبیه می کند.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.