گزارشی از شلمچه

این‌جا به هر زائر یک مأموریت داده می‌شود!

[فصل نشانه‌گذاری مسیر زیارت امام حسین علیه‌السلام با درخت سدر]

زائران حسینی دسته دسته به سمت حرم ابا عبدالله الحسین علبه‌السلام حرکت می‌کنند. در این بین دوست‌داران محیط زیست با اجرای طرح اعطای بذر درخت سدر به زوار حسینی سعی بر سرسبزی طریق کربلا و آبادانی این مسیر دارند.

کاشت درخت توصیه امامان معصوم علیهم‌السلام بوده و درختان سدر در اطراف حرم امام حسین علیه‌السلام سابقه طولانی دارد. همچنین طبق احادیث شیعی نیز درخت کاری یکی از شش مورد باقیات الصالحات است.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.