گزارشی از چزابه

زائرانی که بذر سرسبزی را با خود حمل می‌کنند تا نوید بخش مسیری سبز برای آیندگان باشند...

[فصل نشانه‌گذاری مسیر زیارت امام حسین علیه‌السلام با درخت سدر]

زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام امسال علاوه بر زیارت، با کاشت درخت سعی بر ماندگار شدن حضور خود در این پیاده‌روی داشتند.

درخت سدر با توانایی ماندگاری چند هزار ساله ماندگاری فوق‌العاده‌‌ای داشته و می‌تواند سایه و آب‌و‌هوای مطلوبی در طریق الی الکربلا برای عشاق ابا عبدالله الحسین داشته باشد.

"هر زائر یک درخت"، می‌تواند چشم‌انداز بسیار مناسبی برای دوره‌های بعدی پیاده‌روی اربعین باشد.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.