ایرانی ها نگران «آب» هستند

از میان شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی ۹۲.۸ درصد اعلام کرده‌اند که «خیلی زیاد»، «زیاد» و «تاحدودی» نگران وضعیت آب در کشور هستند و در مقابل ۷.۲ درصد نیز گفته‌اند نگرانی اندکی در این مورد دارند.

  پرسش‌شوندگان در یک نظرسنجی تلفنی، مصرف بی‌رویه خانگی آب را عامل اصلی کم‌آبی در کشور دانسته‌‌اند. علاوه براین، حدود ۷.۲ درصد از مخاطبان گفته‌اند مردم بحران خشکسالی و کم‌آبی در کشور را جدی نمی‌گیرند.

 بر اساس نتایج به دست آمده، ۹۵.۵ درصد از پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند که «خیلی زیاد» و «زیاد» در مصرف آب صرفه جویی می‌کنند و ۴.۵ درصد نیز عدم صرفه‌جویی کافی در مصرف آب را پذیرفته‌اند./نورنیوز

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.