اجرایی شدن طرح کاشت درخت

اجرایی شدن طرح کاشت درخت در مسیر پیاده‌روی کربلا

[فصل نشانه‌گذاری مسیر زیارت امام حسین علیه‌السلام با درخت سدر]

گزارش خبری از فعالیت فعالان محیط زیستی در زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام.

طرح کاشت درختان سدر در طی مسیر زیارت کربلا به همراه دستور العمل نحوه کاشت بذر درخت سدر برای موکب‌داران عراقی و ایرانی.

سدر (نام عربی) یا کُنار (نام فارسی) درختی از تیره عنابیان است. به برگ این درخت "سدر" و به میوه آن کُنار گفته می‌شود و هر دو دارای خاصیت دارویی هستند. این درخت دارای 40 گونه مختلف است. درخت سدر ارتفاعش به 10 متر می‌رسد. دارای تاج پهن، خاردار، ساقه‌ای سفید رنگ است.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

دریا دزدی

علی تبریزی

مستند دریا دزدی در مورد فیلم‌سازی است که به دلیل علاقه زیاد خود به زندگی گونه‌های مختلف در اقیانوس، تصمیم می‌گیرد تا آسیب‌هایی را که انسان‌ها به گونه‌های مختلف دریایی وارد می‌کنند را به صورت یک مستند به تصویر کشیده و تاثیرات مخرب صنعت ماهی‌گیری بر اکوسیستم دریایی را آشکار کند…

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.