عملیات نجات!!!

زندگی مصرف‌گرای کنونی با ایجاد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، حیات زمین را به ورطۀ نابودی کشیده است. نشانه‌های مرگ زمین آشکار شده و انسان مسئولیتی دربارۀ هستی دارد که باید به آن عمل کند: نجات چرخۀ حیات! اینجا جمع شده‌ایم تا حیات را برای آیندگان به ارمغان آوریم.

بزرگ­ترین تهدید تاریخ انسان، امروز درست در برابر ما قد علم کرده، فاجعه‌­ی ساخت بشر:

 تغییرات آب و هوا

اگر اقدامی نکنیم، فروپاشی تمدن‌های انسانی در سراسر زمین و نابودی محیط زیست رو به چشم میبینیم.

طبیعت به زبانی که همه ما متوجه میشیم در حال ارسال پیامی به ماست:

فرصت برای تغییر، رو به اتمام است!

کربن دی اکسید موجود در اتمسفر 50 درصد بیشتر از سال 1900 شده است و ما نه تنها با فعالیت­های امروزمون، دی اکسید کربن بیشتریو در جو انباشته می کنیم، بلکه با نابودی سرسام­آور جنگل ها، که کارآمدترین مصرف کنندگان دی­اکسید کربن هستن.

تیشه به ریشۀ خودمون می‌زنیم.

با این کار در حال دخالت در چرخه­‌ای هستیم که حیات و زندگی رو تامین می­کنه. و هنوز معلوم نیست این دستکاری‌‌ها، چه اتفاقاتی رو به دنبال داره.

وقتی از ناپدید شدن لایه اوزون صحبت می کنیم، نمی دونیم که اگه لایه اوزون نباشه چه اتفاقی می افته.

زمین اونقدر شکننده شده که دیگه تاب تحمل شکنجه هایی که از جانب ما به اون تحمیل می‌شه رو نداره.

زمانیکه درباره اثر  گاز های گلخانه ای صحبت می کنیم، در مورد چیزی صحبت می کنیم که تمام زمین رو تحت تأثیر قرار می ده.

این مشکلات، سرنوشت مرگ یا زندگی ما رو تعیین می‌کنه.

حقیقت غیر قابل انکاری در مورد انسان وجود داره، اینکه محیط زیست ما با دیگر موجودات مشترک است.

اگر ما جلوی نابودی چرخۀ طبیعی حیات خودمون رو نگیریم، هیچ چیز دیگه اهمیتی نداره.

به زبان ساده

اگر ما از طبیعت محافظت نکنیم ... نمی تونیم از خودمونم محافظت کنیم.

نمی‌تونیم بشینیم و منتظر معجزه‌ای باشیم که ما را نجات بده.

خدا سرنوشت انسان را به دست خودِش سپرده.

باید اراده کنیم؛ باید تغییر کنیم؛ باید تلاش کنیم...

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

علی تبریزی

مستند دریا دزدی در مورد فیلم‌سازی است که به دلیل علاقه زیاد خود به زندگی گونه‌های مختلف در اقیانوس، تصمیم می‌گیرد تا آسیب‌هایی را که انسان‌ها به گونه‌های مختلف دریایی وارد می‌کنند را به صورت یک مستند به تصویر کشیده و تاثیرات مخرب صنعت ماهی‌گیری بر اکوسیستم دریایی را آشکار کند…

کتابچه پیشنهادی:

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.