شناسایی ۲۵۴ پهنه فرونشست زمین در ایران

مدیرکل نقشه‌برداری زمینی و بنیادی سازمان نقشه‌برداری کشور از شناسایی ۲۵۴ پهنه فرونشست زمین در کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا سعادت در نشست تخصصی «تلفیق کاهش ریسک سوانح در برنامه‌های توسعه‌ای که از سوی پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی برگزار شد، به ارائه گزارشی در خصوص نقش داده‌های مکانی و توسعه شبکه‌های مبنایی در کاهش ریسک سوانح در کشور و مدیریت مخاطرات طبیعی پرداخت و گفت: امروزه در مواجهه با افزایش مخاطرات و خسارات جانی و اقتصادی ناشی از آن، بسیاری از کشورها چهارچوب‌های خود را برای مدیریت ریسک مخاطرات توسعه داده‌اند که در این زمینه، داده‌های مکانی و فن‌آوری‌های مربوطه یک عنصر الزام‌آور حیاتی برای مراحل مختلف چرخه مدیریت بحران از قبیل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی است.

رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان نقشه‌برداری کشور اضافه کرد: دولت‌ها در مواجه با مخاطرات طبیعی، معمولاً سعی می‌کنند چهارچوب‌هایی را در نظر بگیرند. این چهارچوب‌ها روش‌های کلی هستند و دولت‌ها باید بر اساس شرایط کشور خودشان از آنها استفاده کرده و به تکمیل آن بپردازند. در این شرایط وقتی یک خطری رخ می‌دهد اولین سوال این است که این مخاطره در کجا اتفاق افتاده است؟ در واقع مکان عنصر مهمی در مدیریت مخاطرات است و در روش‌های مدیریت بحران نیز باید به مکان توجه شود.

وی در ادامه به نکاتی در خصوص فن‌آوری‌های مکان‌محور از جمله مختصات و موقعیت عوارض، پایش تغییرات، مدیریت، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها اشاره و بر اهمیت دقت تطابق اطلاعات پایگاه داده با واقعیت تأکید کرد.

مدیرکل نقشه‌برداری زمینی و بنیادی سازمان نقشه‌برداری کشور همچنین به چند مورد از اقدامات صورت‌گرفته توسط سازمان نقشه‌برداری از جمله تهیه نقشه‌های مناطق تحت تأثیر سیلاب و اطلس‌های برآورد میزان خسارت و تخریب در مناطق زلزله‌زده، پایش پدیده ریزگرد در کشور و تعیین کانون انتشار، پایش تغییرات زمانی پدیده ریزگرد در کشور، تهیه نقشه‌های ریسک مخاطرات، توسعه شبکه‌های پایش حرکات پوسته زمین و پیش نشانگر زمین‌لرزه و غیره اشاره کرد.

وی با توجه به اهمیت مخاطره فرونشست در کشور، پایش تغییرات ارتفاعی پوسته زمین در کشور را مورد بررسی قرار داد و گفت: بر اساس پایش‌های انجام شده ۲۵۴ پهنه فرونشست زمین در کشور شناسایی شده است.

سعادت با اشاره به نقش داده‌های مکان محور در چرخه مدیریت بحران ادامه داد: در بخش اول که پیشگیری نام دارد، تجزیه و تحلیل مخاطرات، ارزیابی میزان آسیب پذیری و اولویت بندی طرح‌های کاهش مخاطرات قرار دارد. در بخش دوم که آمادگی نام دارد، راهبری طرح‌های اضطراری، انجام تمرینات محیطی مناسب و توسعه شبکه‌های هشدار سریع و پایش اطلاعات مهم است. در بخش سوم که مقابله است؛ پشتیبانی و مدیریت حوادث، تأمین داده‌های مورد نیاز اتاق مدیریت بحران در نظر گرفته می‌شود و در بخش آخر هم که بازسازی نام دارد، ارزیابی خسارت، اولویت‌بندی فعالیت‌های بازسازی، برآورد میزان منابع مورد نیاز و نظارت بر پیشرفت فعالیت‌ها جای می‌گیرد.

identification-of-254-land-subsidence-zones-in-the-country

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

علی تبریزی

مستند دریا دزدی در مورد فیلم‌سازی است که به دلیل علاقه زیاد خود به زندگی گونه‌های مختلف در اقیانوس، تصمیم می‌گیرد تا آسیب‌هایی را که انسان‌ها به گونه‌های مختلف دریایی وارد می‌کنند را به صورت یک مستند به تصویر کشیده و تاثیرات مخرب صنعت ماهی‌گیری بر اکوسیستم دریایی را آشکار کند…

کتابچه پیشنهادی:

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.