🌱 تو می‌سوزانی؛ من می‌رویانم!

اعلام همبستگی غیور مردمان کوهدشت لرستان با مردم مظلوم و مقاوم غزه با دغدغه‌های محیط زیستی و کاشت نهال زیتون.

زیتون نماد مقاومت یک ملت

در ساحل مدیترانه، زیتون‌ها با صلابت و پایداری، ملت خود را حمایت می‌کنند. این درختان آرامش خاصی را به ارمغان آورده‌اند. زیتون به عنوان نمادی از فلسطین مظلوم درخشان است، چرا که این سرزمین از دستان اشغالگران در تمام طول چند دهه اخیر خود علیه ستم و زورگویی دفاع کرده است. زیتون، اشکال آسمانی امید و مقاومت را در خود جای داده است.

اما در طرف دیگر این سرزمین، درخت‌سوزی به عنوان نمادی از جنگ و تصاحب نقش ایفا می‌کند. این درختان به عنوان نمادی از اقدامات تصاحبی و خشونت‌آمیز صهیونیست‌ها در سرزمین‌های فلسطینی شناخته می‌شود. هر آتشی که از این درختان برافروخته می‌شود، یادآور نابودی و تبعیض به یک ملت مظلوم است.

درختان زیتون با شاخه‌های خرامان و برگ‌های سبزشان، به عنوان نمادی از زندگی و امید در میان نبرد و مشکلات، سایه بخشیده و خاکسترهای سوزان صهیونیست‌ها را بر خاک سپرده‌اند. زیتون فلسطینی همواره در راه مبارزه با ظلم و ستم، به عنوان یک پایه استوار ایستاده‌ است.

در میان این دو نماد متضاد، زیتون به عنوان پایه‌ای استوار از مقاومت و امید مردم فلسطین بوده، در حالی که سوزانی درختان صهیونیستی نماد تصاحب و نابودی است. زمین فلسطین همچنان به عنوان صحنه نبرد میان این دو نماد، بین امید به آینده و گریزناپذیری از ستم و زورگویی، با حفظ درختان زیتون قادر به سرزندگی و نشاط خواهد بود.

در این روایت گزارش کاشت نهال زیتون و اعلام همبستگی غیور مردمان #کوهدشت لرستان با مردم مظلوم و مقاوم غزه‌ را مشاهده می‌فرمایید.

شما نیز به انتفاضه #صبح_زیتون بپیوندید و با کاشت نهال در کنار مردم صبور فلسطین باشید.

با ورود به سایت نهضت درخت، درختان اهدایی‌تان را ثبت کنید؛ تا وحدت و انسجام‌مان باعث وحشت زیاده‌خواهان و دلگرمی مستضعفین جهان شود.

مطالب مرتبط

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

علی تبریزی

مستند دریا دزدی در مورد فیلم‌سازی است که به دلیل علاقه زیاد خود به زندگی گونه‌های مختلف در اقیانوس، تصمیم می‌گیرد تا آسیب‌هایی را که انسان‌ها به گونه‌های مختلف دریایی وارد می‌کنند را به صورت یک مستند به تصویر کشیده و تاثیرات مخرب صنعت ماهی‌گیری بر اکوسیستم دریایی را آشکار کند…

کتابچه پیشنهادی:

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.