کشاورزی خانگی چیست؟

در این نوشته به بررسی کشاورزی شهری پرداخته شده است و درباره اثرات مفیدی که می‌تواند در زندگی مردم داشته باشد پرداخته است