میرآب

میرآب

بر اساس پژوهش حاضر راه حل مدیریت کم‌هزینه و بی‌خطر آب توجه به نقش درخت در این چرخه و بازگرداندن نقش فراموش شدۀ «میرآب»ـی به درخت است. درخت با قرار گرفتن در مرکز در هم تنیدۀ چرخه‌های طبیعت، به تنهایی قادر است تا در کنار مدیریت آب و جلوگیری از هدررفت آب، جلوی فرسایش خاک را گرفته و پاکی را نیز برای هوا به ارمغان آورد.

درخت و شارژ آبهای زیرزمینی

درخت و شارژ آبهای زیرزمینی

با احیای درخت تنها هوا و خاک اصلاح نمی‌شوند؛ چرخِ چرخۀ آب هم با درخت می‌چرخد. یافته‌های جدید علوم تجربی باعث شده است دانشمندان که به خیال خود داشتند پروندۀ درخت را می‌بستند، خود را هنوز در ابتدای راه کشف رفتار درخت در چرخۀ آب ببینند. تصوراتی که در گذشته در مورد نقش درخت در چرخۀ آب وجود داشت، امروزه در حال دگرگونی است.