پمپ بیوتیک

پمپ زیستی - پمپ بیوتیک

یکی از شگفتی‌هایی که به تازگی کشف شده و جامعۀ علمی و زیست ‌محیطی را با تغییر زاویه نگاه جدّی مواجه کرده است عملیات پمپاژ رطوبت توسط درختان است. این نظریه به زبان ساده در صدد بیان این نکته است که رطوبت جوّی تولید شده توسط جنگل‌ها فقط در حوضۀ آبریز محلی خودشان باقی نمی‌ماند: و در واقع بیشترش به وسیلۀ باد به سائر مناطق، کشورها یا حتی قاره‌های دیگر منتقل می‌شود و با مکشی که به خاطر جنگل صورت می‌گیرد دوباره هوای مرطوب و ابر به سمت مناطق درختکاری شده کشیده می‌شود.